Make your own free website on Tripod.com

Chỉ dẫn:BM TKTHYH> Thông tin chung 

Thông tin chung

Sứ mệnh

Bộ môn Thống kê và Tin học Y học là một trong bảy bộ môn của Khoa Y tế công cộng, trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Bộ môn góp phần vào việc hoàn thành sức mệnh và mục tiêu của khoa Y tế công cộng thông qua giảng dạy (đại học và sau đại học), nghiên cứu và cung ứng dịch vụ. Bộ môn chịu trách nhiệm về những lănh vực định lượng và những lănh vực có liên quan đến máy tính trong chương tŕnh giáo dục toàn diện cho sinh viên, học viên và cán bộ y tế. Bộ môn cũng tiến hành những nghiên cứu và tham gia nghiên cứu trong các chủ đề về dịch tế, dân số, sức khỏe môi trường, kinh tế y tế, xă hội học và khoa học hành vi

Chủ nhiệm bộ môn: 

TS Đỗ Văn Dũng, giảng viên chính

Giảng viên

BSCK1 Nguyễn Xuân Mai, giảng viên

BSCK2 Vũ  Trọng Thiện, giảng viên

BS Phạm Văn Phước, trợ giảng

BS Lê  Kim Ánh, trợ giảng